– Regulament de organizare —

– Regulament de organizare —

Campanie “Câştigă o trotinetă în luna iubirii la Souqe Shop”

Campania ”Câștigă o trotinetă în luna iubirii la Souqe Shop”, desfasurata incepand cu data de 27.01.2023 ora 12:00 pana pe data de 10.02.2023, ora 23:59, este organizata de catre UNITED TRADING EXPRESS SRLsau ”Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Sector 5, înregistrată la ORC sub numărul J40/16232/2018, CIF RO 40137695, E-mail: contact@souqeshop.ro, reprezentată legat de Mohammed Jarrah, în calitate Administrator.

Campania se desfasoara prin reprezentantul legal, DANCO VISION S.R.L., cu sediul in Aleea Lacul Dambovita, nr. 28, camera 3, etaj 6, apartament 34, Sat Rosu, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/83/2020, C.I.F. RO18358576, cod IBAN (RON) : RO32BREL0002000469190100, deschis la Libra Bank, reprezentata prin dl. IONESCU DANIEL – Administrator, care se ocupa de organizarea, implementarea, promovarea si plata impozitelor aferente.

Campania consta intr-un concurs, prin care orice participant eligibil care se inscrie in concurs, prin achizitionarea unui cos in valoare de 100 de lei, de pe website-ul www.souqeshop.ro, are posibilitatea de a castiga:

O trotinetă electrică E10, în valoare de 2000 de lei.

Valoarea totala a premiului este de 2000 RON, iar repartitia premiilor se va face in functie de numarul de comenzi eligibile plasate pe website-ul souqeshop.ro.

In momentul intrarii in Campanie, participantul accepta responsabilitatea exclusiva a Organizatorului pentru a decide daca participarea este legala conform legislatiei in vigoare. Intrand in Campanie, participantul este de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

1- ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu sau persoana juridica, rezidenta in Romania si care achizitioneaza un cos in valoare de 100 de lei, de pe www.souqeshop.ro.

2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Promotia este valabila doar prin achizitionarea unui cos de produse in valoare de 100 de lei, de pe website-ul www.souqeshop.ro, incepand cu data de 27.01.2023 ora 12:00 pana la data de 10.02.2023, ora 23:59. Anuntarea castigatorilor se va realiza in data de 13.02.2023, Selectia va avea loc in functie de numarul de comenzi plasate si de preferintele Organizatorului. Se va alege 1 castigator/comanda care va fi desemnata castigator/are, care va fi ulterior utilizata in campaniile de marketing online ale Organizatorului.

3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

Campania este disponibila pentru toti cetatenii cu varsta de peste 18 ani, persoane fizice sau juridice, de pe terioriul Romaniei.

4 – MECANISM CAMPANIE

Pentru a se inscrie in campanie, fiecare consumator eligibil trebuie sa:

Acceseaze website-ul Souqe Shop: https://www.souqeshop.ro/

Sa achizitioneze produse in valoare de 100 de lei.

Participantul va fi desemnat castigator printr-o selectie aleatorie, realizata printr-un program aleatoriu. Campania va fi semnalizata in site printr-un banner și pop-up dedicat, dar și newslettere de informare a clienților.

5 – CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii, din cauza unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

6- LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internet https://www.souqeshop.ro/.

9 – FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10 – INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va inceta la data de 10.02.2023 ora 23:59, ori in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil incepand cu 25.05.2018.
  2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.
  3. Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri, temeiul prelucrarii fiind consimtamantul (in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligatie legala (in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR):

a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul personelor vizate);

c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

d. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

f. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;

g. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

h. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

  1. Categorii de persoane vizate

Orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, care participa la prezenta Campanie.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notari publici/ avocati desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

  1. Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele clientilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

  1. Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementarilor in vigoare, personele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, etc.

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: a. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; b. i-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; c. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; d. datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: a. in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; b. in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; c. in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; d. in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul, utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO), prin e-mail la contact@souqeshop.ro

Adresa de Corespondenta:

Sos. Colentina, nr 40, bl 71, sc4, et 8, ap 175, Bucuresti

Contac: 0310050752 de luni până vineri între orele 8:00-17:00; sambata 8:00-14:00

E-mail: contact@souqeshop.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12 – TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator, UNITED TRADING EXPRESS SRL sau ”Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Sector 5, înregistrată la ORC sub numărul J40/16232/2018, CIF RO 40137695, E-mail: contact@souqeshop.ro, reprezentată legat de Mohammed Jarrah, în calitate Administrator.

Copy Danco Copy Danco

See all author post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.